GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH CASIO Fx-570ES

0

Ở cuối có File Pdf cho các bạn tải về nha

Phương pháp giải trắc nghiệm vật lý bằng máy tính Casio giúp giải nhanh, chính xác và hiệu quả hơn nhưng bạn đọc phải nhớ thao tác thực hiện.

PHẦN I: ỨNG DỤNG SỐ PHỨC TRONG BÀI TOÁN VẬT LÝ
– Dùng số phức trong bài toán viết phương trình dao động điều hòa
– Dùng số phức trong phép tổng hợp dao động điều hòa
– Dùng số phức trong các bài toán điện xoay chiều
I. KHÁI NIỆM VỀ SỐ PHỨC
1. Số phức overline{x} là số có dạng overline{x} = a + bi
Trong đó: a là phần thực: Reoverline{x} = a; b là phần ảo Imoverline{x} = b; i đơn vị ảo i^{2}=-1
2. Biểu diễn số phức overline{x} = a+bi trên mặt phẳng phức: 
OM = r: mođun của số phức, r=sqrt{a^{2}+b^{2}},varphi : acgumen của số phức, tanvarphi =frac{Imoverline{x}}{Reoverline{x}}
3. Dạng lượng giác của số phức:
Theo công thức Ole: overline{x}=a+bi=r(cosvarphi +isinvarphi )=re^{ivarphi }=Aangle varphi left{begin{matrix}a=rcosvarphi \ b=rsinvarphi end{matrix}right.
4. Biểu diễn một hàm điều hòa dưới dạng số phức:
Hàm điều hòa x=Acosleft ( omega t+varphi right ) biểu diễn vecto quay lại t = 0: 
x=Acosleft ( omega t+varphi right )leftrightarrow overline{A}=left{begin{matrix}begin{vmatrix} overline{A}=OM=A end{vmatrix} \ (Ox,overrightarrow{OM})=varphi end{matrix}right.
Ta thấy x=Acosvarphi ,b=Asinvarphi rightarrow tại t = 0, biểu diễn x bởi: overline{x}=a+bi=r(cosvarphi +isinvarphi )=re^{ivarphi }
 Vậy một hàm điều hòa (xét tại t = 0) có thể viết dưới dạng như sau:
x=Acosleft ( omega t+varphi right )Leftrightarrow overline{x}=Ae^{ivarphi }=a+bi=A(cosvarphi +isinvarphi )=Aangle varphi
với a=Acosvarphi , b=Asinvarphi ,left{begin{matrix}A=a^{2}+b^{2} \ tanvarphi =frac{b}{a} end{matrix}right.
II. Viết phương trình dao động điều hòa
1. Cơ sở lý thuyết
2. Phương pháp giải: Biết lúc t = 0 có:
left{begin{matrix}a=x_{0} \ b=-frac{v_{0}}{omega } end{matrix}right.rightarrow overline{x}=x_{0}-frac{v_{0}}{omega }irightarrow Aangle varphi rightarrow x=Acosleft ( omega t+varphi right )
3. Chọn chế độ thực hiện tính số phức của máy: CASIO fx-570ES, 570ES plus, VINA CAL Fx-570ES plus
 
– Thao tác trên máy tính: Mode 2, và dùng đơn vị R (radian), bấm nhập: x_{0}=frac{v_{0}}{omega }i=
– Với máy fx 570ES, 570ES plus: muốn xuất hiện biên độ A và pha ban đầu varphi làm như sau:
4. Ví dụ
Ví dụ 1: Vật m dao động điều hòa với tần số 0,5Hz, tại gốc thời gian nó có li độ x_{0}=4cm, vận tốc v_{0}=12,56cm/s lấy pi =3,14. Hãy viết phương trình dao động
Giải: Tính omega =2pi f=2.pi .0,5=pi (rad/s)
t=0:left{begin{matrix}a=x_{=4} \ b=-frac{v_{0}}{omega }=-4 end{matrix}right.rightarrow overline{x}=4-4i 
Nhập 4 – 4i = SHIFT23 = 4sqrt{2}angle -frac{pi }{4}rightarrow x=4sqrt{2}cos(pi t=frac{pi }{4})(cm)
Ví dụ 2: Một vật gắn vào đầu lò xo nhẹ. dao động điều hòa với chu kì 1s. Người ta kích thích bằng cách kéo m khỏi vị trí cân bằng ngược chiều dương một đoạn 3cm rồi buông. Chọn gốc tọa độ ở VTCB, gốc thời gian là lúc buông vật. Viết phương trình dao động
Giải: omega =frac{2pi }{T}=2pi (rad/s)
 
Nhập: -3 = SHIFT23 = ….3angle pi Rightarrow x=3cos(2pi t+pi )(cm)
 

Bản DEMO đầy đủ cho các bạn tham khảo:

Tất cả nội dung bài viết. Các bạn hãy xem thêm TẠI ĐÂY  hoặc tải file chi tiết:DOWNLOAD PDF


 

VIDEOS: 

                    chúc các bạn thành công trong kì thi 2017 sắp tới !!!
You might also like