Ôn tập Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn 1919-2000

0

Lịch sử Việt Nam trong chương trình lớp 12 được chia thành 5 giai đoạn. Đó là các giai đoạn  từ năm 1919-1930 với đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất và phong trào của các giai cấp, tầng lớp yêu nước khác nhau. Giai đoạn từ năm 1930-1945 có những  phong trào cách mạng  tiêu biểu trong các phân đoạn lịch sử 1930 – 1935 với đỉnh cao là phong trào Xô viết – Nghệ Tĩnh, các phong trào dân chủ trong giai đoạn 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc giai đoạn 1939-1945 với Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đừng bỏ lỡ

Giai đoạn 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân cả nước từ năm 1945-1954 với những hành động của thực dân Pháp và những chiến dịch phản công của quân và dân ta. Giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam và cả nước từ năm 1954 – 1975. Giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng lại đất nước từ năm 1975-2000 với các bước ngoặt quan trọng, đặc biệt trong đó là Đại hội toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam.


CÁC BẠN TẢI VỀ TẠi ĐÂY NHÉ:                         DOWNLOAD

You might also like