350 câu trắc nghiệm Lịch Sử (có đáp án) cả VIỆT NAM+THẾ GIỚI. pdf

0

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn Bộ 350 câu trắc nghiệm LS (có đáp án) hay. Cho các bạn tham khảo, luyện tập. Ở dưới có Link Drive PDF nha 


Câu 1 Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?
A) Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
B) Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.
C) Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.
D) Để tăng cờng sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nớc t bản chủ
nghĩa.
Đáp án B
Câu 2 Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu t vốn
nhiều nhất vào các ngành nào?
A) Công nghiệp chế biến.
B) Nông nghiệp và khai thác mỏ.
C) Nông nghiệp và thơng nghiệp.
D) Giao thông vận tải.
Đáp án B
Câu 3 Vì sao t bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?
A) ở Việt Nam có trữ lợng than lớn.
b) Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.
c) Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc
d) Tất cả cùng đúng.
Đáp án -d
Câu 4 Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, t bản Pháp hạn
chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?
a) Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
b Biến Việt Nam thành thị trờng tiêu thụ hàng hóa do nền công nghiệp
Pháp sản xuất
c Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp
d Câu A và B đều đúng
Đáp án -d
Câu 5 Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt đợc sau Chiến tranh thế
giới thứ hai?
a Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử
b Năm 1957, Liên Xô là nớc đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo
của trái đất.
c Năm 1961, Liên Xô đa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh
trái đất.
d Đến thập kỉ 60 của thế kỷ XX, Liên Xô trở thành cờng quốc công
nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).
đáp án D
Câu 6 Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa
lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?
a Công nhân, nông dân, t sản dân tộc
b Công nhân, tiểu t sản, t sản dân tộc
c Công nhân, t sản dân tộc, địa chủ phong kiến
d Công nhân, nông dân, t sản dân tộc, tiểu t sản, địa chủ phong kiến
Đáp án B
Câu 7 Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp,
còn có giai cấp nào trở thành đối tợng của cách mạng Việt Nam?
a Giai cấp nông dân
b Giai cấp công nhân
c Giai cấp đại địa chủ phong kiến
d Giai cấp t sản, dân tộc
đáp án C
Câu 8 Dới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp t sản
dân tộc Việt Nam nh thế nào?
A Có thái độ kiên định với Pháp
B Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lơng khi đế quốc mạnh
C Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng
dân tộc.
D Tất cả các câu trên đều đúng.
Đáp án B
Câu 9 Lực lợng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau
chiến tranh thế giới thứ nhất?
A Công nhân
B Nông dân
C Tiểu t sản
D T sản dân tộc
đáp án B
Câu 10 Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu
những năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất?
a Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất đợc 27,3 triệu tấn thép thì đến năm
1970 sản xuất đợc 115,9 triệu tấn
B Năm 1950, tổng sản lợng công nghiệp của Liên Xô sản xuất tăng 73%
so với trớc chiến tranh
C Từ 1951 đến 1975, mức tăng trởng của Liên Xô hàng năm đạt 9,6%
D Từ giữa thập kỉ 70 của thế kỉ XX, sản xuất công nghiệp của Liên Xô
đạt khoảng 20% sản lợng công nghiệp của thế giới.
Đáp án D
Câu 11 Những tổ chức chính trị nh: Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội
Hng Nam, Đảng Thanh Niên là tiền thân của tổ chức nào?
A Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
b Việt Nam quốc dân đảng.
c Tân Việt cách mạng đảng
d Đông Dơng Cộng sản đảng
Đáp án C
Câu 12 Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu t sản trí thức xuất bản trong
phong trào yêu nớc dân chủ công khai (1919-1926) là:
a Chuông rè, An Nam trẻ, Nhành lúa…
b Tin tức, Thời mới, Tiếng dân …
c Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa, …
d Chuông rè, An Nam trẻ, Ngời nhà quê …
Đáp án D
Câu 13 Trần Dân Tiên viết: việc đó tuy nhỏ nhng nó báo hiệu bắt đầu thời đại
đấu tranh dân tộc nh chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân. Sự kiện nào sau
đây phản ánh điều đó?
a Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.
b Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
c Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)
d Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924)
Đáp án D
Câu 14 Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân
chủ quan làm cho phong trào yêu nớc dân chủ công khai (1919-1926)
cuối cùng bị thất bại?
a Hệ t tởng dân chủ t sản đã trở nên lỗi thời, lạc hậu.
b Thực dân Pháp còn mạnh, đủ khả năng đàn áp phong trào.
c Giai cấp t sản dân tộc do yếu kém về kinh tế nên ơn hèn về chính trị;
tầng lớp tiểu t sản do điều kiện kinh tế bấp bênh nên không thể lãnh
đạo phong trào cách mạng
d Do chủ nghĩa Mác Lê nin cha đợc truyền bá sâu rộng vào Việt Nam
Đáp án C
Câu 15 Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70
a Muốn làm bạn với tất cả các nớc
b Chỉ quan hệ với các nớc lớn
c Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
d Chỉ làm bạn với các nớc xã hội chủ nghĩa.
Đáp án C
Câu 16 Nhà thơ Chế Lan Viên viết: Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cời.
Câu thơ đó nói lên điều gì?
a Bác Hồ ra đi tìm đờng cứu nớc.
B Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.
C Bác Hồ đọc sơ thảo luận cơng của Lênin
d Bác Hồ đa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.
Đáp án C
Câu 17 Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự
giác
a Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm Chợ Lớn (1922)
b Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kỳ (1922)
c Bãi công của thợ máy xởng Ba Son cảng Sài Gòn ngăn cản tàu chiến
Pháp đi đàn áp cách mạng ở Trung Quốc (8/1925)
d Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định
Đáp án C
Câu 18 Sự kiện nào thể hiện: T tởng cách mạng tháng Mời Nga đã thấm sâu
hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai
cấp công nhân Việt Nam.
a Bãi công của thợ máy xởng Ba Son cảng Sài Gòn (8/1925)
b Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo Luận cơng của Lênin về vấn đề dân tộc và
thuộc địa (7/1920)
c Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Diện-Quảng Châu
(6/1924)
d Nguyễn ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vecxai (1919)
Đáp án A
Câu 19 Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn ái Quốc bớc đầu tìm thấy con đờng cứu
nớc đúng đắn
a Nguyễn ái Quốc đa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919)
b Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)
c Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo luận cơng của Lênin về vấn đề dân tộc và
thuộc địa (7/1920)
D Nguyễn ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên(6/1925)
Đáp án C
Câu 20 Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nớc đông Âu đã làm gì để xóa bỏ
sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân
a Triệt phá âm mu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động
b Cải cách ruộng đất
c Quốc hữu hóa xí nghiệp của t bản
d Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân
Đáp án B
Câu 21 Đứng truớc chủ nghĩa t bản và chủ nghĩa đế quốc quyền lợi của chúng
ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: Vô sản tất
cả các nớc đoàn kết lại!. Hãy cho biết đoạn văn trên của ai, viết trong
tác phẩm nào?
a Của Lênin trong sơ thảo luận cơng về vấn đề dân tộc và thuộc địa
b Của Mác- Ănghen trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản
c Của Nguyễn ái Quốc trong tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa
d Tất cả đều sai
Đáp án -c
Câu 22 Vào thời gian nào, Nguyễn ái Quốc rời Pari đi Liên Xô, đất nớc mà từ
lâu Ngời mơ ớc đặt chân tới
A Tháng 6/1924
B Tháng 6/1922
C Tháng 12/1923
D Tháng 6/1923
Đáp án D
Câu 23 Sự kiện ngày 17/6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn ái Quốc ở
Liên Xô, đó là
A Ngời dự đại hội Nông dân quốc tế
B Ngời dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản
C Ngời dự đại hội quốc tế phụ nữ
D Ngời dự đại hội quốc tế VII của quốc tế cộng sản
Đáp án B
Câu 24 Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn ái Quốc từ năm 1919
đến 1925 là gì?
A Quá trình chuẩn bị về t tởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam 3/2/1930
B Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam
C Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam
D Quá trình thực hiện chủ trơng Vô sản hóa để truyền bá chủ nghĩa
Mác Lênin vào Việt Nam
Đáp án A
Câu 25 Lý do chủ yếu nào chứng minh sự thắng lợi của cách mạng dân chủ
nhân dân của các nớc Đông Âu có ý nghĩa quốc tế:
a Cải thiện một bớc đời sống cho nhân dân
b Thực hiện một số quyền tự do dân chủ cho nhân dân
c Tạo điều kiện để Đông Âu bớc vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã
hội
d Tăng cờng sức mạnh bảo vệ hòa bình thế giới và góp phần hình thành
hệ thông xã hội chủ nghĩa từ năm 1949
Đáp án D
Câu 26 Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đợc thành lập vào thời gian nào?
ở đâu?
A Tháng 5/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).
B Tháng 6/1925 ở Hơng Cảng (Trung Quốc)
C Tháng 7/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
D Tháng 6/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
Đáp án D
Câu 27 Ba t tởng sau đây đợc trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn ái
Quốc
+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác Lênin lãnh đạo
+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế
giới
A Tạp chí Th tín Quốc tế
B Bản án chế độ thực dân Pháp
C Đờng cách mệnh
D Tất cả cùng đúng
Đáp án C
Câu 28 Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách mạng
đảng?
A Công nhân và nông dân, hoạt động ở Trung Kì
B T sản dân tộc, công nhân, hoạt động ở Bắc Kì
C Trí thức trẻ và thanh niên tiểu t sản, hoạt động ở Trung Kì
D Tất cả các giai cấp và tầng lớp, hoạt động ở Nam Kì
Đáp án C
Câu 29 Tân Việt cách mạng đảng đã phân hóa nh thế nào dới tác động của Hội
Việt Nam cách mạng thanh niên?
A Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam cách mạng
thanh niên
B Một số tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính
đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác Lênin.
C Một số gia nhập vào Việt Nam quốc dân đảng
D Câu A và B đều đúng
Đáp án -d
Câu 30 Sau khi đã hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nớc Đông Âu
đã:
A Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa.
B Tiến lên chế độ t bản chủ nghĩa.
C Một số nớc tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nớc tiến lên t bản chủ
nghĩa.
D Một số nớc thực hiện chế độ trung lập
Đáp án A
Câu 31 Mục tiêu của Việt Nam quốc dân đảng là gì?
A Đánh đuổi thực dân Pháp. xóa bỏ ngôi vua.
B Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền
C Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền
D Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nớc Việt Nam độc lập
Đáp án C
Câu 32 Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam quốc dân đảng nổ ra đêm 9/2/1930 ở
Yên Bái, sau đó nổ ra ở các tỉnh nào?
A ở Phú Thọ, Hải Dơng, Hà Tĩnh
B ở Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La
C ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Thế
D ở Phú Thọ, Hải Dơng, Thái Bình
Đáp án D
Câu 33 Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn
đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
A Đông Dơng cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng
B Đông Dơng cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dơng
cộng sản liên đoàn
C Đông Dơng cộng sản đảng, Đông dơng cộng sản liên đoàn
D Tất cả đều sai
Đáp án -a
Câu 34 Báo Búa liềm là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào đợc
thành lập năm 1929 ở Việt Nam?
A Đông Dơng cộng sản liên đoàn
B Đông Dơng cộng sản đảng
C An Nam cộng sản đảng
D Đông Dơng cộng sản đảng và An Nam cộng sản đảng
Đáp án B
Câu 35 Nớc nào ở Đông Âu đợc mệnh danh là Đất nớc của triệu ngời khất
thực trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ 2
A Cộng hòa dân chủ Đức
B Tiệp Khắc
C Rumani
D Hunggari
Đáp án D
Câu 36 Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng chịu ảnh hởng sâu sắc của hệ t tởng
nào?
A T tởng của chủ nghĩa Mác Lênin
B T tởng Tam dân của Tôn Trung Sơn
C T tởng dân chủ t sản của đảng Quốc Đại ở ấn Độ
D T tởng của cách Minh Trị ở Nhật Bản
Đáp án B
Câu 37 Những ngời đúng ra thành lập Việt Nam quốc dân đảng là ai
A Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khác Nhu, Tôn Trung Sơn
B Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính
C Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan
Long
D Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức
Chính
Đáp án B
Câu 38 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp các yếu tố nào?
A Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân
B Chủ nghĩa Mác Lênin với t tởng Hồ Chí Minh
C Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu
nớc
D Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào t sản
yêu nớc
Đáp án C
Câu 39 Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, không có sự tham gia của
các tổ chức cộng sản nào?
A Đông Dơng cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng
B Đông Dơng cộng sản đảng
C Đông Dơng cộng sản liên đoàn
D An Nam cộng sản đảng
Đáp án C
Câu 40 Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nớc
Đông âu:
A Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946-1949) và nhiệt tình
của nhân dân
B Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng tơng trợ kinh tế (SEV)
C Sự giúp đỡ của Liên Xô
D Sự hợp tác giữa các nớc Đông Âu
Đáp án A
Câu 41 Con đờng cách mạng Việt Nam đợc xác định trong Cơng lĩnh chính trị
đầu tiên do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, đó là:
A Làm cách mạng t sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên
chủ nghĩa cộng sản
B Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để
C Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc
D Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách
mạng dân tộc
Đáp án A
Câu 42 Lực lợng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến đợc nêu trong
Cơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn ái Quốc
khởi thảo là lực lợng nào?
A Công nhân và nông dân
B Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu t sản, trí thức, trung nông
C Công nhân, nông dân, tiểu t sản, t sản và địa chủ phong kiến
D Tất cả đều đúng
Đáp án -b
Câu 43 Điểm giống nhau giữa Cơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng
chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo và Luận cơng chính trị do đồng chí Trần
Phú soạn thảo.
A Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng t sản dân
quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa
B Nhân tố quyết đinh mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là Đảng
của giai cấp vô sản lãnh đạo
C Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc trớc, đánh phong
kiến sau?
D Câu A và B đúng
Đáp án -d
Câu 44 Sách giáo khoa lịch sử lớp 12, trang 25, có viết: Nhiệm vụ của cách
mạng t sản dân quyền ở nớc ta là đánh đổ bọn đế quốc Pháp; bọn
phong kiến và giai cấp t sản phản cách mạng, làm cho nớc Việt Nam đ-
ợc độc lập …. Đây là một trong những nội dung của văn kiện nào?
A Luận cơng chính trị tháng 10 năm 1930 do đồng chí Trần Phú soạn
thảo
B Lời kêu gọi Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng (2-1930)
C Cơng lĩnh chính trị của Đảng do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo
D Câu A và B đều đúng
Đáp án -c
Câu 45 Nguyên nhân chính của sự ra đời liên minh phong thủ Vác-sa-va (14-5-
1955)
A Để tăng cờng tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nớc Đông Âu
B Để tăng cờng sứac mạnh của các nớc xã hội chủ nghĩa
C Để đối phó với khối quân sự NATO
D Để đảm bảo hòa bình và an ninh ở Châu Âu
Đáp án C
Câu 46 Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc luận cơng
chính trị tháng 10/1930
a Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng t sản dân
quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
b Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo
c Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới
d Lực lợng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời
phải biết liên lạc với tiểu t sản, tri thức, trung nông … để kéo họ về
phe vô sản giai cấp
Đáp án D
Câu 47 Trong các nguyên nhân sau nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết
định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 931
a ảnh hởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933
b Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái
c Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông
dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến
d Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ
đối với nông dân
Đáp án C
Câu 48 Hai khẩu hiệu mà Đảng ta đã vận dụng trong phong trào cách mạng
1930-1931 là khẩu hiệu nào?
a Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày
b Tự do dân chủ và cơm áo hòa bình
c Tịch thu ruộng đất của đế quốc việt gian và tịch thu ruộng đất của
địa chủ phong kiến
d Chống đế quốc và chống phát xít`
Đáp án A
Câu 49 Các số liệu sau đây, số liệu nào đúng nhất
a Riêng trong tháng 5/1930, cả nớc có 50 cuộc đấu tranh của nông dân,
20 cuộc đấu tranh của công nhân, 8 cuộc đấu tranh của học sinh và dân
nghèo thành thị
b Riêng trong tháng 5/1930 cả nớc có 30 cuộc đấu tranh của nông dân,
40 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và
dân nghèo thành thị
c Riêng trong tháng 5/1930 cả nớc có 34 cuộc đấu tranh của nông dân,
16 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và
dân nghèo thành thị
D Riêng trong tháng 5/1930 cả nớc có 16 cuộc đấu tranh của nông dân,
34 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và
dân nghèo thành thị
Đáp án C
Câu 50 Tổ chức Hiệp ớc phòng thủ Vác-sa-va mang tính chất
a Một tổ chức kinh tế của các nớc xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu
b Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nớc xã hội chủ
nghĩa ở Châu Âu
c Một tổ chức liên minh chính trị của các nớc xã hội chủ nghĩa ở Châu
Âu
d Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nớc
xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu
Đáp án D
Câu 51 Các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng?
a Tháng 2/1930, 3000 công nhân đồn điền Phú Riềng bãi công
B Ngày 1/5/1930, 3000 nông dân huyện Thanh Chơng nổi dậy phá đồn
điền Trí Viễn
c Ngày 12/9/1930, hơn hai vạn nông dân Hng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ
An nổi dậy biểu tình
d Tất cả các sự kiện trên đều đúng
Đáp án -d
Câu 52 Chính quyền Xô viết – Nghệ Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của
mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó đợc
biệu hiện ở những điểm cơ bản nào?
A Thực hiện các quyền tự do dân chủ
B Chia ruộng đất cho dân nghèo, bãi bỏ các thứ thuế vô lý
C Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới
D Tất cả đều đúng
Đáp án -d


Đừng bỏ lỡ

CÁC BẠN TẢI XUỐNG:                       DOWNLOAD

DEMO:

                                                           DOWNLOAD

You might also like